Shirodoko: ein bunter Verwandter des Sudoku

shirodoko-iphone-ipad-sudoku-klon